Accha Mouka hai keh Watan se terroisim khatam kiya jae ?